Schweinfurt, Stattbahnhof - Fr. 17. November 2017

Heavytones